Burgerinitiatief zonder burgerparticipatie?

Onlangs ontving onze fractie een kopie van een brief die namens de fietsersbonden van Hilversum en Naarden/Bussum, alsmede “Burgerinitiatief N236 verkeersveiliger” aan de colleges van Hilversum en Gooise Meren is gestuurd. Uit deze brief blijkt dat betreffende belanghebbenden zeer teleurgesteld zijn over de manier waarop zij tot op heden betrokken zijn bij het burgerinitiatief (!) en de keuzes die de provincie hierin vooralsnog maakt (alleen groot onderhoud t.h.v. Bantam/Hocras). Onze fractie heeft hierover de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

Vraag 1

Bent u van mening dat belanghebbenden in voldoende mate betrokken zijn en worden bij dit burgerinitiatief? Zo ja, waarom? Zo nee, wil het college zich ervoor inspannen om dat – samen met de provincie – alsnog te bewerkstelligen?

Vraag 2

Hoe kijkt het college inhoudelijk naar het voorliggende vraagstuk, mede met het oog op het recente dodelijke ongeval op deze weg? Volstaat groot onderhoud (zoals de provincie voorstelt), of geeft het college de voorkeur aan een ingrijpendere aanpassing t.h.v. het Bantambos/Hocras, bijvoorbeeld door het aanleggen van een rotonde?