Een extra haven in Muiden, wat vinden wij ervan?

Er wordt in de aanloop naar de verkiezingen weer veelvuldig gesproken over de mogelijkheid van een extra haven in Muiden. Voor veel inwoners van de kernen Muiden en Muiderberg is dit een heet hangijzer, terwijl in de andere kernen lang niet altijd duidelijk is waarom hier zoveel consternatie over is. Bovendien doet zich zeer recent een nieuwe ontwikkeling voor, t.w. de mogelijkheid van een binnenhaven in de kom van het oude A1 trace. Daarom denken wij dat het zinvol is om ons huidige standpunt hierover nader toe te lichten.
Allereerst de basis: er zijn in onze gemeente maar liefst 5 havens. De kleine aan het strand bij Muiderberg, de grote commerciële in het Naarderbos, de Koninklijke haven, de stichtingshaven in Muiden en de commerciële haven bij Fort H. De oude binnenhaven en de toekomstige passantenhaven van Naarden-Vesting hebben we dan nog niet eens meegerekend. Is er dan nog wel noodzaak of behoefte aan een nieuwe haven, en zo ja, waarom dan?
Deze vraag is lastig te beantwoorden, want ondanks het feit dat onze gemeente zeer havenrijk is, zijn er lang niet altijd voldoende ligplekken beschikbaar voor boten van lokale bewoners. Met name de watersportvereniging Muiden komt regelmatig plekken te kort voor inwoners. Om aan deze vraag te voldoen, zijn er destijds plannen opgetekend om een nieuwe buitenhaven te realiseren. Officieel loopt er nog een onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan. Het zou dan ook niet correct zijn om (het onderzoek naar) dit project zomaar te stoppen. Wel is het belangrijk om hierover ook de mening van de lokale bewoners te peilen. Het is immers met hun belangen voorop dat deze nieuwe haven gerealiseerd zou moeten worden. Veel inwoners geven aan dat het creëren van meer ligplekken inderdaad wenselijk is, maar niet op de plek waar nu de buitenhavenplannen worden onderzocht. Dit is namelijk een populair recreatiestrandje en bovendien een Natura-2000-gebied. Ook zou de komst van een buitenhaven op die plek de zichtlijnen wegnemen die het daar nu juist zo aangenaam wonen en leven maken. Wij begrijpen deze zorgen goed. 
De Stadsraad en de watersportvereniging willen tegelijkertijd nu ook graag de mogelijkheid onderzoeken om de binnenhaven bij Fort H (t.h.v. het oude A1 trace) uit te breiden. Als dit in de plaats van de buitenhaven zou komen, wordt het strandje gespaard en kan toch in de behoefte van meer ligplekken worden voorzien. Het Goois Democratisch Platform wil graag dat deze oplossing i.s.m. de Stadsraad nader onderzocht wordt, de gemeente moet daar ambtelijke capaciteit voor beschikbaar stellen.
Op basis van de thans voorhanden informatie, spreken wij als volgt onze voorlopige voorkeur uit: 
  1. Er komt maximaal 1 nieuwe binnen- danwel buitenhaven in Muiden;
  2. De binnenhaven bij Fort H uitbreiden lijkt vooralsnog een betere oplossing dan het realiseren van een nieuwe buitenhaven t.h.v. het strandje;
  3. Zodra de uitslagen van de (beide) onderzoeken bekend zijn, gaat GDP in gesprek met alle belanghebbenden en heeft iedereen de mogelijkheid om hierop te reageren cq. mee te stemmen via ons platform.
  4. Daarna trekken wij onze definitieve conclusie. 
Het strandje als mogelijke locatie voor een buitenhaven