College beantwoordt vragen GDP over vuurwerk

Naar aanleiding van een eind vorig jaar gehouden poll over vuurwerk en een interview met de burgemeester, heeft Goois Democratisch Platform aanvullende vragen gesteld aan het college over vuurwerk(-overlast). Deze vragen zijn inmiddels beantwoord en zoals jullie van ons gewend zijn, delen wij deze antwoorden graag met jullie.
 
De vragen zijn 5 januari 2018 door ons gesteld naar aanleiding van een uitspraak van de burgemeester. Hij gaf in een interview in Bussums Nieuws aan, dat de klachten over vuurwerk in onze gemeenten “niet noemenswaardig” zijn. Aangezien 60% van onze pollstemmers juist wél graag veranderingen wil m.b.t. (het afsteken van) vuurwerk, heeft die uitspraak ons enigszins bevreemd.
 
Hieronder in het kort de reactie van het college, de volledige beantwoording lees je hier: https://bestuur.gooisemeren.nl/uploads/media/180108_Beantwoording_technische_vragen_GDP_Standpunt_BM_inzake_vuurwerkoverlast_in_GM.pdf
 
1) Hoeveel klachten over vuurwerk zijn er dit jaar geweest, wat was de aard hiervan en hoe verhoudt zich dat tot eerdere jaren? Waarom kwalificeert de burgemeester dit als “niet noemenswaardig”?
Antwoord: Afgelopen jaarwisseling zijn er bij de politie 32 meldingen geregistreerd. Vorig jaar waren dit er 35. Het aantal klachten geeft, ook afgezet tegen vorige jaren, het beeld van een relatief rustig verlopen jaarwisseling.
 
2) Welke materiële schade is er in onze gemeente door vuurwerk ontstaan en wat zijn de financiële gevolgen daarvan? Hoe vaak hebben de hulpdiensten moeten ingrijpen en voor welk type incidenten was dat? Zijn er in onze gemeente gewonden gevallen door vuurwerk?
Antwoord: Er kan enkel een indicatie worden gegeven over de schade in de openbare ruimte. Schade bij particulieren en ondernemingen is voor de gemeente niet meetbaar. Er zijn in onze gemeente tijdens de afgelopen jaarwisseling 12 prullenbakken, 10 verkeersborden en 2 lantaarns beschadigd door vuurwerk. De totale herstelkosten zijn € 5.040,-. Er zijn daarnaast preventieve werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn er op bepaalde plekken prullenbakken afgesloten of weggehaald. Hiervoor zijn dit jaar rond de € 3.000,- aan arbeidskosten gemaakt. De schade door vuurwerk neemt elk jaar af. Van de hierboven 32 genoemde meldingen bij de politie hebben er 2 direct betrekking op vuurwerk en 10 op hieraan gerelateerde zaken, zoals meldingen van openbare dronkenschap, geweld tegen goederen, verstoren van de openbare orde, geluidshinder, etc. Uit de politiesystemen komt naar voren dat één persoon gewond is geraakt in Naarden, nadat deze door vuurwerk werd geraakt op het hoofd. De brandweer is tijdens de jaarwisseling 9 keer opgeroepen; in 6 gevallen om een melding van buitenbrand en in 3 gevallen voor melding ‘brand wegvervoer’ (brand op straat of in een voertuig). Vorig jaar ging het om 6 buitenbranden en 1 ‘brand wegvervoer’-melding.
 
3) Op welke wijze verzamelt het college ‘signalen’ over de wens van inwoners c.q. politiek om al dan niet over te gaan tot vuurwerkvrije zones? Denkt zij dat het zinvol kan zijn om hier een breed onderzoek naar te doen, dan wel het maatschappelijk debat te stimuleren door hierin te faciliteren? Antwoord: De gemeente ontvangt schriftelijke en mondelinge meldingen of verzoeken van burgers. In 2016 is gekeken naar het instellen van vuurwerkvrije zones en een centrale vuurwerkshow. Er is toen aangegeven dat vuurwerkvrije zones als doel hebben om algemene overlast te beperken, maar dat dit niet het middel is om kwaadwillend gedrag tegen te gaan. Als de politiek of de burger hierover het gesprek wil aangaan, staat het college van B&W hier voor open.
 
In ons verkiezingsprogramma staat dat GDP wil dat de gemeente gaat experimenteren met het instellen van vuurwerkvrije zones daar waar dat nodig cq. gewenst is, bijv. nabij verzorgingstehuizen, rond dierenweides en op plekken waar erg veel overlast wordt ervaren. Hiervoor moet wel voldoende draagvlak zijn onder inwoners. Op plaatsen waar wel vuurwerk afgestoken mag worden, kan de gemeente inwoners stimuleren om dat samen op een centraal punt in de wijk te doen. Tegen overtreding van de regels en illegaal vuurwerk wordt streng opgetreden. Ben je het hiermee eens? Stem dan 21 maart op Goois Democratisch Platform.