Uitslag weekpoll: Hoog-risicohondenbeleid wordt nog een flinke kluif

Onze wekelijkse poll heeft dit keer, met name op Facebook, voor flink wat reacties en discussie gezorgd. Niet gek dan ook, dat de uitslag van onze poll deze verdeeldheid weerspiegelt. Op onze stelling dat de gemeente het beleid van staatssecretaris Van Dam met betrekking tot zogenoemde ‘hoog-risicohonden’ zou moeten doorvoeren, reageert 56% met ‘Ja’. Weliswaar zijn de meningen binnen deze groep dan weer verdeeld: 18% van de ja-stemmers vindt dat voor alle honden dezelfde restricties zouden moeten gelden, dus niet alleen voor de zogenoemde hoog-risicohonden. De overige 82% van de ja-stemmers vindt dat het voorkomen van bijtincidenten prioriteit heeft, ook als dit voor een hond of diens eigenaar beperkingen (bijvoorbeeld een gebiedsverbod) of verplichtingen (bijvoorbeeld een muilkorfplicht) oplevert.

De nee-stemmers zijn met 44% van de stemmen ook goed vertegenwoordigd. Van deze nee-stemmers vindt 75% dat het doorvoeren van beperkingen en verplichtingen op basis van een hondenras een schijnveiligheid geeft. Zij vinden dat de opvoeding en het gedrag van een hond doorslaggevend moeten zijn in het oordelen over beperkende maatregelen, niet het ras. De overige 25% is tegen het beleid, omdat zij vinden dat het niet de taak van de gemeente of de overheid is om zich te bemoeien met (de opvoeding) van huisdieren. Het is een verantwoordelijkheid van de eigenaar, zo geven zij aan.

De verdeeldheid onder onze stemmers geeft goed aan dat het hier een belangrijk, maar tevens gevoelig onderwerp betreft. Het zal voor de landelijke én de gemeentelijke politiek dan ook nog een fikse uitdaging worden om, wanneer dit beleidsvoorstel ter tafel zou komen, hierover te beslissen. Goois Democratisch Platform heeft de gemeente in elk geval alvast vragen gesteld over het huidige beleid en lokale bijtincident-cijfers. Na beantwoording van deze vragen brengen we jullie uiteraard op de hoogte!

Wil je meer weten over dit beleid en hoog-risicohonden? Bekijk dan de uitzending van Kassa van afgelopen 3 februari. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op het beleid en komen voor- en tegenstanders aan het woord.

UPDATE:
De gemeente heeft onze vragen naar aanleiding van het hondenbeleid en onze poll beantwoord. Hieronder worden deze antwoorden kort weergegeven. 
  1. Is er in de gemeente een geharmoniseerd beleid van kracht m.b.t. de omgang met honden? Nee, dit is er in de gemeente Gooise Meren niet. Wel kan de burgemeester volgens de regels van de APV een eigenaar verplichten een hond aan te lijnen of te muilkorven als het gedrag van de hond hier aanleiding toe geeft. Deze plicht geldt dan op openbare plaatsen of op het terrein van een ander dan de eigenaar. 
  1. Houdt de gemeente het aantal bijtincidenten bij en zo ja, hoeveel zijn dit er? De gemeente houdt geen registratie van bijtincidenten bij. Dit wordt wel door de politie gedaan. In 2016 zijn er 7 incidenten geregistreerd, in 2017 waren dit er 12.
  1. Is het college op de hoogte van de landelijke richtlijnen en wil zij deze inzetten in nieuw beleid, waarom wel of niet? Ja, het college is hiervan op de hoogte, maar is voorlopig niet van plan de richtlijnen in dit beleid over te nemen. Het huidige beleid volstaat.

Blijkens de beantwoording, is de gemeente niet van plan om een specifiek beleid te voeren dat zich richt op de risico’s van honden. Wij vinden deze houding vrij laconiek en zullen ons beraden op eventuele nadere stappen om dit beter te regelen.