GDP stelt opnieuw vragen over project Borgronden

Goois Democratisch Platform heeft eind januari vragen gesteld aan het college over het project Borgronden, meer specifiek met betrekking tot het participatieproces, fijnstofmetingen en de ontsluiting van de nieuwe woonwijk. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord, maar roepen – mede n.a.v. gesprekken met bewoners van het Componistenkwartier – nieuwe vragen op:

  1. Bij het (lopende) onderzoek naar de mogelijkheden voor verkeersafwikkeling, wordt onder andere gebruik gemaakt van een Quickscan Verkeer. In deze rapportage wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden voor ontsluiting. Daarbij wordt de Huizerstraatweg in hoofdstuk 3.1 genoemd als een gebiedsontsluitingsweg. Klopt het dat de Huizerstraatweg niet breder is dan 500 cm en daarmee niet voldoet aan het criterium van minimaal 588 cm dat aan een gebiedsontsluitingsweg wordt gesteld?
  2. Onderschrijft het college het standpunt dat de breedte van de weg niet kan worden aangepast, omdat deze binnen beschermd gebied valt en is omgeven door bomen? 
  3. Kan dit gevolgen hebben voor de (bebouwingsomvang van de) nieuwe wijk?
  4. In de PID wordt gesproken over een bebouwingsdichtheid van 25 tot 30 woningen per hectare. Daarnaast wordt als kader gesteld dat er een in de omgeving passend plan moet komen, dat stedenbouwkundig goed aansluit op de aanpalende wijk, het Componistenkwartier. Kan het college aangeven wat de bebouwingsdichtheid van het Componistenkwartier is?
  5. Indien deze afwijkend is, kan het college aangeven waarom toch voor 25 tot 30 woningen per hectare is gekozen in het project initiatie document?

Wij houden je via ons platform op de hoogte van de beantwoording van deze vragen en het verdere project.