Terugblik Raadsvergadering 13-12

GDP heeft de afgelopen raadsvergadering diverse voorstellen ingediend. Hieronder een samenvatting van de uitkomst.

IJsclub
Onze motie om een plek op of nabij de aan te kopen Brediusgronden te zoeken voor de Muider ijsclub Eendracht, is aangenomen door de raad. Het college gaat hiermee aan de slag.

Ondernemers
Met een aangenomen amendement hebben wij – in lijn met onze in september aangenomen motie – de inrichting van een ondernemersloket en de inzet van accountmanagers – opgenomen in de Economische visie.

Muziektent
Het college overweegt de historische muziektent van Naarden weg te doen i.v.m. de kosten van opslag en beheer. GDP is daar zeer kritisch over en de wethouder heeft op ons verzoek de toezegging gedaan om hierover eerst met alle partijen in gesprek te gaan en de raad bij de afweging te betrekken.

Bewegingsonderwijs
Het college wil bezuinigen op bewegingsonderwijs bij basisscholen. De raad heeft ons amendement aangenomen, waarmee we de keuzes van het college v.w.b. een nieuwe regeling voor bewegingsonderwijs loskoppelen van het raadsbesluit over bestaande regelingen. Dat wil nog niet zeggen dat de nieuwe regeling van de baan is, onze motie die opriep om samen met partijen naar een gedragen oplossing te zoeken, is namelijk verworpen. Wel heeft de wethouder de toezegging gedaan om een bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren. Wordt vervolgd!

Vermakelijkhedenretributie
In lijn met de uitkomst van een eerdere poll, vindt GDP dat de gemeente alleen aantoonbare en werkelijk gemaakte kosten mag doorbelasten en bij voorkeur door hierover afspraken op maat te maken met de betreffende organisaties. Ons amendement om daarom af te zien van vermakelijkhedenretributie, kon echter niet op voldoende steun rekenen. Sterker nog: een meerderheid van de raad heeft alsnog besloten om de retributie in te voeren en gaat daarmee zelfs voorbij aan het voorstel van de wethouder om het tarief op nul te zetten zolang er gesprekken lopen over een privaatrechtelijke oplossing. Zeer teleurstellend en mogelijk met verstrekkende gevolgen.

Hondenbelasting
Ruim driekwart van de deelnemers aan onze laatste poll is tegen hondenbelasting, omdat onvoldoende gemotiveerd wordt waarom het heffen van deze belasting nodig/wenselijk is – behalve het genereren van extra inkomsten. GDP heeft daarom tegen de verordening gestemd, maar een meerderheid van de raad zag dat helaas anders.

Kaderplan verkeer Bussum
Onze motie om te onderzoeken of tweerichtingsverkeer mogelijk is op de Veldweg, is verworpen. Ook de voorstellen die wij samen met PvdA indienden om de Brinklaan op gezette tijden af te kunnen sluiten voor autoverkeer (met een doorsteek naar het Wilhelminaplantsoen) en een afslagverbod i.p.v. eenrichtingsverkeer voor de Vlietlaan, sneuvelden in de besluitvorming. Wel is een ander amendement aangenomen, dat ziet op nader onderzoek m.b.t. de Vlietlaan. Hier wordt dus vooralsnog geen eenrichtingsverkeer ingesteld.